08.06.2007 • Freitag

Datum: 08.06.2007 Paare: 11
Club: Bridge-Club Wuppertal I Boards: 27
Format: Howell   Anschr.: 5
Import aus: Scorestar

Gesamtergebnis:

1 H.Prof.Dr.Samir Samaan-H.Marian Powalla 58.8 %  
2 Fr.Mihaela Comanescu-H.Lucian Comanescu 54.4 %  
3 Fr.Sabine Esch/Kruse-H.Joseph Sammut 53.2 %  
4 Fr.Dr.Iris Oppel-H.Hans Oppel 51.8 %  
5 Fr.Cornelia Koch-Fr.Elke Samaan 50.6 %  
6 H.Christian Glubrecht-H.Dr.Volker Senger 50.4 %  
6 Fr.Marieluise Schäfer-H.Wolfgang Schäfer 50.4 %  
8 Fr.Inge Fichert-Fr.Christine Kündgen 50.1 %  
9 Fr.Margarete Glubrecht-Fr.Ewa Powalla 48.6 %  
10 Fr.Doris Pötz-Fr.Gisela Söhnen 45.3 %  
11 Fr.Margot Bruck-Fr.Monika Kauert 36.7 %  

Board 1
87.50%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 50   H.Christian Glubrech... 12.50%
87.50%   Fr.Marieluise Schäfe... 50   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 12.50%
50.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... -980   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 50.00%
12.50%   Fr.Margarete Glubrec... -990   Fr.Mihaela Comanescu... 87.50%
12.50%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... -990   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 87.50%
Board 2
100.00%   Fr.Marieluise Schäfe... 100   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 0.00%
62.50%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -460   H.Christian Glubrech... 37.50%
62.50%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... -460   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 37.50%
25.00%   Fr.Margarete Glubrec... -490   Fr.Mihaela Comanescu... 75.00%
0.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... -520   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 100.00%
Board 3
100.00%   Fr.Marieluise Schäfe... 100   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 0.00%
75.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -90   H.Christian Glubrech... 25.00%
50.00%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... -120   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 50.00%
25.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... -180   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 75.00%
0.00%   Fr.Margarete Glubrec... -630   Fr.Mihaela Comanescu... 100.00%
Board 4
100.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 110   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 0.00%
75.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... -100   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 25.00%
50.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.C... -120   Fr.Mihaela Comanescu... 50.00%
25.00%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... -150   Fr.Sabine Esch/Kruse... 75.00%
0.00%   H.Christian Glubrech... -200   Fr.Margarete Glubrec... 100.00%
Board 5
62.50%   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 630   Fr.Mihaela Comanescu... 37.50%
62.50%   H.Christian Glubrech... 630   Fr.Margarete Glubrec... 37.50%
62.50%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 630   Fr.Sabine Esch/Kruse... 37.50%
62.50%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 630   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 37.50%
0.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 600   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 100.00%
Board 6
100.00%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 420   Fr.Sabine Esch/Kruse... 0.00%
75.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 170   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 25.00%
50.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 140   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 50.00%
25.00%   H.Christian Glubrech... -50   Fr.Margarete Glubrec... 75.00%
0.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.C... -100   Fr.Mihaela Comanescu... 100.00%
Board 7
100.00%   H.Christian Glubrech... 170   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 0.00%
75.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 90   Fr.Mihaela Comanescu... 25.00%
37.50%   Fr.Inge Fichert-Fr.C... -100   Fr.Marieluise Schäfe... 62.50%
37.50%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -100   Fr.Sabine Esch/Kruse... 62.50%
0.00%   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... -200   Fr.Margarete Glubrec... 100.00%
Board 8
75.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 480   Fr.Marieluise Schäfe... 25.00%
75.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 480   Fr.Mihaela Comanescu... 25.00%
75.00%   H.Christian Glubrech... 480   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 25.00%
25.00%   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 450   Fr.Margarete Glubrec... 75.00%
0.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 420   Fr.Sabine Esch/Kruse... 100.00%
Board 9
75.00%   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 450   Fr.Margarete Glubrec... 25.00%
75.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 450   Fr.Marieluise Schäfe... 25.00%
75.00%   H.Christian Glubrech... 450   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 25.00%
25.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 420   Fr.Mihaela Comanescu... 75.00%
0.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 200   Fr.Sabine Esch/Kruse... 100.00%
Board 10
100.00%   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 600   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 0.00%
62.50%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 150   Fr.Mihaela Comanescu... 37.50%
62.50%   Fr.Sabine Esch/Kruse... 150   H.Christian Glubrech... 37.50%
12.50%   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 90   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 87.50%
12.50%   Fr.Margarete Glubrec... 90   Fr.Marieluise Schäfe... 87.50%
Board 11
100.00%   Fr.Margarete Glubrec... 50   Fr.Marieluise Schäfe... 0.00%
75.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... 0   H.Christian Glubrech... 25.00%
50.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -50   Fr.Mihaela Comanescu... 50.00%
12.50%   Fr.Margot Bruck-Fr.M... -110   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 87.50%
12.50%   Fr.Inge Fichert-Fr.C... -110   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 87.50%
Board 12
100.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 100   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 0.00%
37.50%   Fr.Margot Bruck-Fr.M... -480   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 62.50%
37.50%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -480   Fr.Mihaela Comanescu... 62.50%
37.50%   Fr.Sabine Esch/Kruse... -480   H.Christian Glubrech... 62.50%
37.50%   Fr.Margarete Glubrec... -480   Fr.Marieluise Schäfe... 62.50%
Board 13
100.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... 300   Fr.Margarete Glubrec... 0.00%
75.00%   Fr.Mihaela Comanescu... 200   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 25.00%
37.50%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 150   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 62.50%
37.50%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 150   Fr.Marieluise Schäfe... 62.50%
0.00%   H.Christian Glubrech... 100   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 100.00%
Board 14
100.00%   Fr.Mihaela Comanescu... 460   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 0.00%
75.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... 430   Fr.Margarete Glubrec... 25.00%
37.50%   H.Christian Glubrech... 400   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 62.50%
37.50%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 400   Fr.Marieluise Schäfe... 62.50%
0.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... -50   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 100.00%
Board 15
100.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 170   Fr.Marieluise Schäfe... 0.00%
75.00%   H.Christian Glubrech... 140   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 25.00%
37.50%   Fr.Sabine Esch/Kruse... -140   Fr.Margarete Glubrec... 62.50%
37.50%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... -140   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 62.50%
0.00%   Fr.Mihaela Comanescu... -530   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 100.00%
Board 16
100.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 590   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 0.00%
75.00%   Fr.Marieluise Schäfe... 200   Fr.Sabine Esch/Kruse... 25.00%
37.50%   H.Christian Glubrech... 170   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 62.50%
37.50%   Fr.Margarete Glubrec... 170   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 62.50%
0.00%   Fr.Margot Bruck-Fr.M... -100   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 100.00%
Board 17
100.00%   H.Christian Glubrech... 500   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 0.00%
62.50%   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 480   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 37.50%
62.50%   Fr.Margarete Glubrec... 480   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 37.50%
12.50%   Fr.Marieluise Schäfe... 450   Fr.Sabine Esch/Kruse... 87.50%
12.50%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 450   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 87.50%
Board 18
100.00%   Fr.Margarete Glubrec... -200   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 0.00%
62.50%   Fr.Margot Bruck-Fr.M... -450   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 37.50%
62.50%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -450   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 37.50%
25.00%   Fr.Marieluise Schäfe... -480   Fr.Sabine Esch/Kruse... 75.00%
0.00%   H.Christian Glubrech... -690   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 100.00%
Board 19
100.00%   Fr.Marieluise Schäfe... 200   H.Christian Glubrech... 0.00%
62.50%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 100   Fr.Mihaela Comanescu... 37.50%
62.50%   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 100   Fr.Sabine Esch/Kruse... 37.50%
12.50%   Fr.Margot Bruck-Fr.M... -650   Fr.Margarete Glubrec... 87.50%
12.50%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -650   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 87.50%
Board 20
87.50%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 100   Fr.Mihaela Comanescu... 12.50%
87.50%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 100   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 12.50%
50.00%   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... -200   Fr.Sabine Esch/Kruse... 50.00%
25.00%   Fr.Margot Bruck-Fr.M... -600   Fr.Margarete Glubrec... 75.00%
0.00%   Fr.Marieluise Schäfe... -1100   H.Christian Glubrech... 100.00%
Board 21
87.50%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 600   Fr.Mihaela Comanescu... 12.50%
87.50%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 600   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 12.50%
50.00%   Fr.Marieluise Schäfe... 100   H.Christian Glubrech... 50.00%
25.00%   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... -100   Fr.Sabine Esch/Kruse... 75.00%
0.00%   Fr.Margot Bruck-Fr.M... -200   Fr.Margarete Glubrec... 100.00%
Board 22
97.50%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -180   Fr.Margarete Glubrec... 3.75%
66.25%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... -630   Fr.Marieluise Schäfe... 35.00%
60.00%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 60%:40%   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 40.00%
18.75%   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... -660   Fr.Mihaela Comanescu... 81.25%
18.75%   Fr.Inge Fichert-Fr.C... -660   H.Christian Glubrech... 81.25%
Board 23
100.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 500   Fr.Margarete Glubrec... 0.00%
75.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 100   H.Christian Glubrech... 25.00%
50.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... -120   Fr.Marieluise Schäfe... 50.00%
25.00%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... -130   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 75.00%
0.00%   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... -200   Fr.Mihaela Comanescu... 100.00%
Board 24
87.50%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... -130   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 12.50%
87.50%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -130   Fr.Margarete Glubrec... 12.50%
50.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... -430   Fr.Marieluise Schäfe... 50.00%
12.50%   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... -460   Fr.Mihaela Comanescu... 87.50%
12.50%   Fr.Inge Fichert-Fr.C... -460   H.Christian Glubrech... 87.50%
Board 25
81.25%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 430   Fr.Sabine Esch/Kruse... 18.75%
81.25%   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 430   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 18.75%
40.00%   Fr.Margarete Glubrec... 40%:40%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 40.00%
35.00%   Fr.Mihaela Comanescu... 400   H.Christian Glubrech... 66.25%
3.75%   Fr.Marieluise Schäfe... 110   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 97.50%
Board 26
97.50%   Fr.Margot Bruck-Fr.M... 600   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 3.75%
66.25%   Fr.Marieluise Schäfe... 200   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 35.00%
40.00%   Fr.Margarete Glubrec... 40%:40%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 40.00%
35.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... -110   Fr.Sabine Esch/Kruse... 66.25%
3.75%   Fr.Mihaela Comanescu... -130   H.Christian Glubrech... 97.50%
Board 27
97.50%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 50   Fr.Sabine Esch/Kruse... 3.75%
66.25%   Fr.Marieluise Schäfe... -110   Fr.Doris Pötz-Fr.Gis... 35.00%
40.00%   Fr.Margarete Glubrec... 40%:40%   Fr.Cornelia Koch-Fr.... 40.00%
35.00%   Fr.Mihaela Comanescu... -130   H.Christian Glubrech... 66.25%
3.75%   Fr.Margot Bruck-Fr.M... -140   Fr.Inge Fichert-Fr.C... 97.50%
 

Menü


» Turnier Liste
» Letztes Turnier

Auf ein Paar in der Platzierung klicken, um es rot zu markieren!
Bei grossen Turnieren (mehr als 20 Paaren) dauert das einen Moment ...

Anzeige Board-Auswertung:


» Turnier exportieren

 
© 2021 • Bridge Ergebnisdienst • Impressumgamma@gamma-software.de