21.09.2007 • Freitag geprueft

Datum: 21.09.2007 Paare: 12
Club: Bridge-Club Wuppertal I Boards: 27
Format: Howell   Anschr.: 6
Import aus: Scorestar

Gesamtergebnis:

1 Fr.Margarete Glubrecht-Fr.Ewa Powalla 57.8 %  
1 H.Prof.Dr.Samir Samaan-H.Marian Powalla 57.8 %  
3 Fr.Christa Nolte-H.Hans Nolte 56.7 %  
4 Fr.Inge Fichert-Fr.Elke Samaan 55.2 %  
5 Fr.Monika Schoppmann-Fr.Lore Wittenstein 54.1 %  
6 Fr.Dr.Iris Oppel-H.Hans Oppel 51.9 %  
7 Fr.Sabine Esch/Kruse-H.Joseph Sammut 48.5 %  
8 Fr.Maria Lauer-Fr.Gerlinde Schwalb 46.3 %  
9 Fr.Doris Pötz-H.Günter Luchtenberg 45.9 %  
10 Fr.Mihaela Comanescu-H.Lucian Comanescu 44.4 %  
11 Fr.Erika Behr-Fr.Margot Bruck 41.5 %  
12 Fr.Petra Merx-Fr.Belinda Muth 40.0 %  

Board 1
70.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -130   Fr.Christa Nolte-H.H... 30.00%
70.00%   Fr.Mihaela Comanescu... -130   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 30.00%
70.00%   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... -130   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 30.00%
70.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... -130   Fr.Margarete Glubrec... 30.00%
20.00%   Fr.Monika Schoppmann... -150   Fr.Sabine Esch/Kruse... 80.00%
0.00%   Fr.Doris Pötz-H.Günt... -400   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 100.00%
Board 2
100.00%   Fr.Mihaela Comanescu... 680   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 0.00%
40.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 650   Fr.Christa Nolte-H.H... 60.00%
40.00%   Fr.Monika Schoppmann... 650   Fr.Sabine Esch/Kruse... 60.00%
40.00%   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 650   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 60.00%
40.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 650   Fr.Margarete Glubrec... 60.00%
40.00%   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 650   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 60.00%
Board 3
100.00%   Fr.Monika Schoppmann... 110   Fr.Sabine Esch/Kruse... 0.00%
60.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -50   Fr.Christa Nolte-H.H... 40.00%
60.00%   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... -50   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 40.00%
60.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... -50   Fr.Margarete Glubrec... 40.00%
20.00%   Fr.Mihaela Comanescu... -110   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 80.00%
0.00%   Fr.Doris Pötz-H.Günt... -140   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 100.00%
Board 4
100.00%   Fr.Mihaela Comanescu... -90   Fr.Monika Schoppmann... 0.00%
70.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... -110   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 30.00%
70.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -110   Fr.Sabine Esch/Kruse... 30.00%
30.00%   Fr.Christa Nolte-H.H... -130   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 70.00%
30.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... -130   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 70.00%
0.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... -150   Fr.Margarete Glubrec... 100.00%
Board 5
80.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 650   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 20.00%
80.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 650   Fr.Sabine Esch/Kruse... 20.00%
80.00%   Fr.Christa Nolte-H.H... 650   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 20.00%
20.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 620   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 80.00%
20.00%   Fr.Mihaela Comanescu... 620   Fr.Monika Schoppmann... 80.00%
20.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 620   Fr.Margarete Glubrec... 80.00%
Board 6
100.00%   Fr.Christa Nolte-H.H... 200   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 0.00%
80.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 100   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 20.00%
60.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -100   Fr.Sabine Esch/Kruse... 40.00%
40.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... -140   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 60.00%
20.00%   Fr.Mihaela Comanescu... -300   Fr.Monika Schoppmann... 80.00%
0.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... -620   Fr.Margarete Glubrec... 100.00%
Board 7
80.00%   Fr.Margarete Glubrec... 200   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 20.00%
80.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 200   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 20.00%
80.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... 200   Fr.Mihaela Comanescu... 20.00%
40.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 100   Fr.Monika Schoppmann... 60.00%
10.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... -110   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 90.00%
10.00%   Fr.Christa Nolte-H.H... -110   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 90.00%
Board 8
100.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 100   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 0.00%
80.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 50   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 20.00%
30.00%   Fr.Margarete Glubrec... -400   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 70.00%
30.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... -400   Fr.Monika Schoppmann... 70.00%
30.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... -400   Fr.Mihaela Comanescu... 70.00%
30.00%   Fr.Christa Nolte-H.H... -400   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 70.00%
Board 9
100.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... 200   Fr.Mihaela Comanescu... 0.00%
50.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... -620   Fr.Monika Schoppmann... 50.00%
50.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -620   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 50.00%
50.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... -620   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 50.00%
50.00%   Fr.Christa Nolte-H.H... -620   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 50.00%
0.00%   Fr.Margarete Glubrec... -650   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 100.00%
Board 10
100.00%   Fr.Margarete Glubrec... 200   Fr.Mihaela Comanescu... 0.00%
80.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 100   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 20.00%
60.00%   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 90   Fr.Monika Schoppmann... 40.00%
40.00%   Fr.Doris Pötz-H.Günt... -100   Fr.Christa Nolte-H.H... 60.00%
20.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... -110   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 80.00%
0.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... -140   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 100.00%
Board 11
70.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... -450   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 30.00%
70.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... -450   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 30.00%
70.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -450   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 30.00%
70.00%   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... -450   Fr.Monika Schoppmann... 30.00%
20.00%   Fr.Doris Pötz-H.Günt... -480   Fr.Christa Nolte-H.H... 80.00%
0.00%   Fr.Margarete Glubrec... -980   Fr.Mihaela Comanescu... 100.00%
Board 12
90.00%   Fr.Margarete Glubrec... 50   Fr.Mihaela Comanescu... 10.00%
90.00%   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 50   Fr.Christa Nolte-H.H... 10.00%
60.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... -140   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 40.00%
40.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... -200   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 60.00%
10.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -420   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 90.00%
10.00%   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... -420   Fr.Monika Schoppmann... 90.00%
Board 13
80.00%   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 100   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 20.00%
80.00%   Fr.Christa Nolte-H.H... 100   Fr.Margarete Glubrec... 20.00%
80.00%   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 100   Fr.Sabine Esch/Kruse... 20.00%
40.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -100   Fr.Monika Schoppmann... 60.00%
20.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... -140   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 80.00%
0.00%   Fr.Mihaela Comanescu... -670   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 100.00%
Board 14
90.00%   Fr.Mihaela Comanescu... 100   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 10.00%
90.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 100   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 10.00%
60.00%   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 50   Fr.Sabine Esch/Kruse... 40.00%
30.00%   Fr.Doris Pötz-H.Günt... -420   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 70.00%
30.00%   Fr.Christa Nolte-H.H... -420   Fr.Margarete Glubrec... 70.00%
0.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -800   Fr.Monika Schoppmann... 100.00%
Board 15
100.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 50   Fr.Monika Schoppmann... 0.00%
80.00%   Fr.Doris Pötz-H.Günt... -110   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 20.00%
60.00%   Fr.Christa Nolte-H.H... -230   Fr.Margarete Glubrec... 40.00%
40.00%   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... -420   Fr.Sabine Esch/Kruse... 60.00%
20.00%   Fr.Mihaela Comanescu... -430   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 80.00%
0.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... -490   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 100.00%
Board 16
100.00%   Fr.Monika Schoppmann... 460   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 0.00%
80.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 450   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 20.00%
60.00%   Fr.Christa Nolte-H.H... 200   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 40.00%
20.00%   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 170   Fr.Mihaela Comanescu... 80.00%
20.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... 170   Fr.Margarete Glubrec... 80.00%
20.00%   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 170   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 80.00%
Board 17
100.00%   Fr.Christa Nolte-H.H... 110   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 0.00%
50.00%   Fr.Monika Schoppmann... -50   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 50.00%
50.00%   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... -50   Fr.Mihaela Comanescu... 50.00%
50.00%   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... -50   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 50.00%
50.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -50   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 50.00%
0.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... -150   Fr.Margarete Glubrec... 100.00%
Board 18
100.00%   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 170   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 0.00%
70.00%   Fr.Christa Nolte-H.H... 110   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 30.00%
70.00%   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 110   Fr.Mihaela Comanescu... 30.00%
30.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... -100   Fr.Margarete Glubrec... 70.00%
30.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -100   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 70.00%
0.00%   Fr.Monika Schoppmann... -200   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 100.00%
Board 19
90.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... -140   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 10.00%
90.00%   Fr.Margarete Glubrec... -140   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 10.00%
60.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... -620   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 40.00%
20.00%   Fr.Monika Schoppmann... -630   Fr.Christa Nolte-H.H... 80.00%
20.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... -630   Fr.Mihaela Comanescu... 80.00%
20.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -630   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 80.00%
Board 20
90.00%   Fr.Monika Schoppmann... 200   Fr.Christa Nolte-H.H... 10.00%
90.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 200   Fr.Mihaela Comanescu... 10.00%
60.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... -140   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 40.00%
40.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... -620   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 60.00%
20.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -730   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 80.00%
0.00%   Fr.Margarete Glubrec... -790   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 100.00%
Board 21
100.00%   Fr.Margarete Glubrec... 140   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 0.00%
60.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 110   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 40.00%
60.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... 110   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 40.00%
60.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 110   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 40.00%
20.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... -100   Fr.Mihaela Comanescu... 80.00%
0.00%   Fr.Monika Schoppmann... -200   Fr.Christa Nolte-H.H... 100.00%
Board 22
100.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... -110   Fr.Monika Schoppmann... 0.00%
70.00%   Fr.Margarete Glubrec... -120   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 30.00%
70.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -120   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 30.00%
30.00%   Fr.Doris Pötz-H.Günt... -150   Fr.Mihaela Comanescu... 70.00%
30.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... -150   Fr.Christa Nolte-H.H... 70.00%
0.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... -180   Fr.Sabine Esch/Kruse... 100.00%
Board 23
100.00%   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 790   Fr.Mihaela Comanescu... 0.00%
50.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 620   Fr.Monika Schoppmann... 50.00%
50.00%   Fr.Margarete Glubrec... 620   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 50.00%
50.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 620   Fr.Christa Nolte-H.H... 50.00%
50.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 620   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 50.00%
0.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 150   Fr.Sabine Esch/Kruse... 100.00%
Board 24
100.00%   Fr.Margarete Glubrec... 100   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 0.00%
80.00%   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 50   Fr.Christa Nolte-H.H... 20.00%
60.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -50   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 40.00%
40.00%   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... -120   Fr.Sabine Esch/Kruse... 60.00%
10.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... -150   Fr.Monika Schoppmann... 90.00%
10.00%   Fr.Doris Pötz-H.Günt... -150   Fr.Mihaela Comanescu... 90.00%
Board 25
100.00%   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... 200   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 0.00%
70.00%   Fr.Monika Schoppmann... 120   Fr.Margarete Glubrec... 30.00%
70.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 120   Fr.Mihaela Comanescu... 30.00%
30.00%   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... 110   Fr.Christa Nolte-H.H... 70.00%
30.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... 110   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 70.00%
0.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... 100   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 100.00%
Board 26
100.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... 130   Fr.Mihaela Comanescu... 0.00%
80.00%   Fr.Monika Schoppmann... -100   Fr.Margarete Glubrec... 20.00%
50.00%   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... -200   Fr.Christa Nolte-H.H... 50.00%
50.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... -200   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 50.00%
10.00%   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... -300   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 90.00%
10.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... -300   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 90.00%
Board 27
90.00%   Fr.Monika Schoppmann... 100   Fr.Margarete Glubrec... 10.00%
90.00%   Fr.Sabine Esch/Kruse... 100   Fr.Inge Fichert-Fr.E... 10.00%
60.00%   H.Prof.Dr.Samir Sama... -50   Fr.Mihaela Comanescu... 40.00%
40.00%   Fr.Maria Lauer-Fr.Ge... -100   Fr.Dr.Iris Oppel-H.H... 60.00%
20.00%   Fr.Petra Merx-Fr.Bel... -110   Fr.Doris Pötz-H.Günt... 80.00%
0.00%   Fr.Erika Behr-Fr.Mar... -200   Fr.Christa Nolte-H.H... 100.00%
 

Menü


» Turnier Liste
» Letztes Turnier

Auf ein Paar in der Platzierung klicken, um es rot zu markieren!
Bei grossen Turnieren (mehr als 20 Paaren) dauert das einen Moment ...

Anzeige Board-Auswertung:


» Turnier exportieren

 
© 2021 • Bridge Ergebnisdienst • Impressumgamma@gamma-software.de